PRIVACYREGLEMENT

Onze fysiotherapeuten houden, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische gegevens. Op deze registratie is de wet op bescherming van persoonsgegevens (WGBO) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig om met uw gegevens. Naast de verplichting voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbeheer is  een aantal regels vastgelegd in dit  Privacyreglement.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, en eventuele  administratieve krachten. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.

U hebt het recht om de vastgelegde gegevens in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alle gegevens die met de behandeling te maken hebben worden in het medisch dossier opgeslagen.

De praktijk draait op software van Intramed. Deze software is beveiligd met een password en wordt beheerd door een software-leverancier, waarmee de praktijk een verwerkersovereenkomst heeft. Alleen ten behoeve van declaraties en verplichte controle van identiteit wordt gebruik gemaakt van VECOZO en een UZI-pas. Beiden zijn ook beveiligd met een wachtwoord en een beveiligd certificaat/paslezer.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat meedelen aan uw fysiotherapeut.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie.

Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen bovengenoemde groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.